Arsmöte 2021 Västergårdens Vägförening Protokoll 2021-10-24

Närvarande förutom styrelsen, 8 medlemmar.

 1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna: Godkännes.
 2. Fastställande av röstlängd: Fredrik och Per har denna info i sina datorer.
 3. Val av ordförande för stämman: Sittande, Christian Källberg.
 4. Val av sekreterare för stämman: Sittande, Per Börjesson.
 5. Val av två justerare för stämman: Ove Henriksson & Oskar Adamsson valdes.
 6. Fastställande av dagordning: Godkännes.
 7. Styrelsens & revisorers berättelser: Berättelserna lästes upp och godkännes.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen: Styrelsen fick ansvarsfrihet.
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar: Inga motioner inkomna och inget från styrelse.
 10. Ersättning till styrelse, suppleanter och revisorer nästkommande år: Kommer att vara oförändrat, godkännes.
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd: Oförändrat vägavgift 1300 + avsättning 500 1800kr,godkännes
 12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter: Ordförande, Christian omvals 1 år. Vice ordförande, Jimmy omvald 2 år & Sekreterare Per omvald 2 år.
 13. Val av revisorer: Nyval Ove Henriksson i 2 år, Lennart har 1 år kvar och blir hans sista period.
 14. Fråga om val av valberedning: Styrelsen väljer att inte ha någon valberedning, godkännes.
 15. Övriga frågor: Önskemål om komplettering av vägbelysning på avfartskorsning på väg 813 in på F ossvägen upp mot kyrkan och till våra vägar göra förfrågan till trafikverket.
  Att flytta årsmötesprotokoll till rätt plats på hemsidan.
 16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig: Det kommer att läggas på hemsidan efter justering
Arsmöte 2021 Västergårdens Vägförening Protokoll 2021-10-24

Kallelse till årsmöte Vägföreningen

Årsstämma Västergårdens vägförening

Välkommen till Årsstämma med Kaffe å bullar.
Kungsmarksskolans matsal sön 24e okt. kl:17:00.

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justerare, tillika rösträknare.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens och revisorers berättelser.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
10. Ersättning till styrelse, suppleanter och revisorer nästkommande år.
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
12. Val av styrelse, styrelseordförande, och suppleanter.
13. Val av revisorer och suppleanter.
14. Fråga om val av valberedning.
15. Övriga frågor.
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Väl mött: Styrelsen

 

 

Vi vill passa på att påminna om reglerna för fastighetsägare gällande häckar mm.
Dessa regler är hämtade från kommunens hemsida: www.munkedal.se

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Några enkla åtgärder före och under som-maren kan rädda liv.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms.
Fastighetsägarens ansvar
Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna tomten. Så här säger Plan- och bygglagen:

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”
Du som har utfart mot gata
Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan eller cykelbanan, inom en sikttriangel på minst 2,5 m åt varje håll.
Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.
Du som har tomt intill gata
Häckar och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna:

• Över gångbana: minst 2,5 m
• Över cykelväg: minst 3,2 m
• Över körbana: minst 4,6 m

Grenar som hänger längre ned över gatan ska du såga av.
Plantera på rätt ställe
Stora buskar och träd ska du placera minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor minst 60 cm innanför tomtgränsen.